top of page
Image by Aaron Burden

התוכניות שלנו

תוכנית תלמידות

המיקוד העיקרי שלנו הוא אימון צעירים לחיות חיי אמונה באמצעות תוכנית הכשרה לתלמידים למשך שלושה חודשים.

ועידות

אנו עוסקים גם באירוח ובשיתוף פעולה עם משרדים אחרים לקיום כנסים וריטריטים של צעירים, בנו כדי לעודד ולעודד צעירים, זוגות ומשפחות לצעוד באמונה על בסיס יומי.

הסברה למשימה

מעורר השראה לדור הישראלי הצעיר לצאת באמונה וללכת ולהעיד לעולם את טובתו של אלוהים ונאמנותו.

PROGRAMS

תוכניות

תוכנית סתיו תהיה על
שביל ישראל!

 
2022
ספטמבר 28 
-דצמבר 13

אביב

2023
אפריל 3 - יוני 25

הנה תוכנית הלימודים שלנו

תיאולוגיה ושירות

52 שיעורים

 • הבריתות

 • המשיח בתנ''ך

 • הישועה

 • הקהילה

 • מועדי אדוני

 • לימוד הכתובים

 • בישור

 • שירות

ספרי הברית החדשה

36 שיעורים

 • הבריתות

 • המשיח בתנ''ך

 • הישועה

 • הקהילה

 • מועדי אדוני

 • לימוד הכתובים

 • בישור

 • שירות

ההלכה שלנו עם האדון

48 שיעורים

 • זהות במשיח

 • תלמידות

 • תפילה והלל

 • מלחמה רוחנית

 • הדרכת אלוהים

 • קריאה ומוסר עבודה

 • משפחה ונישואין

ספרי תנ''ך

44 שיעורים

 • התורה

 • נביאים ראשונים

 • נביאים אחרונים

 • ישעיהו

 • הושע

 • שירה תנכית

 • איוב

 • עזרא ונחמיה

bottom of page